Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád diagacademy.cz

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád diagacademy.cz

Právní dokumenty

1) Úvodní ustanovení, platnost Všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen VOP), upravují smluvní vztah mezi Objednatelem (dále jen „Objednatel“) a Poskytovatelem Vzdělávacích služeb, Online produktů, nebo Zboží (dále jen „Poskytovatel“), kterým je společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., IČ: 24843369, DIČ: CZ24843369 (společnost je registrovaným plátcem DPH) se sídlem Veleslavínská 48/39, 162 00, Praha 6, Česká republika, vedená Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179563.

1.2 Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 6. 2023.

1.3 Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v samostatné kupní smlouvě. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4 Znění těchto VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

1.5 Právní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem se řídí rozhodnými platnými právními předpisy České republiky, tj. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) a v případech, kdy Objednatelem je Spotřebitel, zákonem č. 374/2022 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“).

1.6 Kontaktní údaje Poskytovatele:
a) Adresa pro doručování písemností: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00 Praha 6, Česká republika.
b) Číslo datové schránky: g5f2qez
c) Elektronický kontakt: info@diagacademy.com
d) Číslo bezplatné zákaznické linky: +420 800 664 466
e) Čísla ostatních zákaznických linek: +420 235 313 119; +420 603 827 572
f) Číslo Faxu: +420 227 077 970
g) Internetová adresa pro podání reklamací: https://www.diagacademy.cz/rma. Pokud preferujete písemné podání, stáhněte si prosím formulář Reklmační list a zašlete nám jej prosím na výše uvedenou adresu.
h) Kontaktní formulář pro elektronický kontakt: https://www.diagacademy.cz/kontakty
i) Kontaktní formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy, podání stížnosti, podání žádosti zpracovateli osobních údajů a užití práva být zapomenut: https://www.diagacademy.cz/podani-pozadavku-poskytovateli. Pokud preferujete písemné podání odstoupení od kupní smlouvy, stáhněte si prosím formulář Odstoupení od kupní smlouvy a zašlete nám jej prosím na výše uvedenou adresu.

2) Definice důležitých pojmů

2.1 Poskytovatel. Poskytovatel je společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o. se sídlem a kontakty uvedenými v čl. 1.6 těchto VOP.

2.2 Portál. Portálem se rozumí webové rozhraní tvořené souborem internetových stránek, webových aplikací např. LMS, redakčního systému a internetového obchodu, běžících na internetové doméně www.diagacademy.cz a jejích subdoménách (dále jen Portál). Provozovatelem Portálu je Poskytovatel.

2.3 Kupní smlouva. Kupní smlouva je dvoustranným právním jednáním mezi Poskytovatelem a Objednatelem (dále jen Kupní smlouva). Poskytovatel se zavazuje Objednateli zpřístupnit Online produkt, umožnit účast na Vzdělávací službě, nebo dodat Objednateli Zboží a převést na něho vlastnické právo k tomuto Zboží. Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za výše uvedené kupní cenu. VOP definují Kupní smlouvu dvěma způsoby. Kupní smlouva uzavřená distančním způsobem a Spotřebitelská kupní smlouva. Okamžik uzavření kupní smlouvy je definován v čl. 3 těchto VOP.

2.4 Kupní smlouva uzavřená distančním způsobem. Kupní smlouva uzavřená distančním způsobem je taková kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím Prostředků komunikace na dálku.

2.5 Spotřebitelská kupní smlouva. Spotřebitelská kupní smlouva je taková kupní smlouva, ve které je Objednatelem spotřebitel. Dle platné legislativy ČR tj. občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, je spotřebitel lépe chráněn než Objednatel, který spotřebitelem není. Pokud není Objednatelem spotřebitel, pak se nevyužijí ustanovení těchto VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele. Spotřebitelskou kupní smlouvu je možné uzavřít distančním způsobem.

2.6 Objednatel. Objednatel je ten, kdo prostřednictvím Portálu uzavře Kupní smlouvu s Poskytovatelem, a tím koupí Online produkt (digitální obsah), objedná Vzdělávací službu pro sebe, nebo své zaměstnance, nebo objedná Zboží. Objednatel může být podnikatel (tj. podnikající fyzická osoba, OSVČ) nebo právnická osoba (např. s.r.o. nebo a. s.), nebo Spotřebitel.

2.7 Spotřebitel. Spotřebitel je dle zákona fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, popř. v rámci samostatného výkonu povolání.

2.8 Účastník. Účastník je fyzická osoba přímo se účastnící realizace Vzdělávací služby, nebo využívá Online produkt, formou elektronického Přístupu na své jméno a e-mail, udělený Poskytovatelem a uhrazený Objednatelem. Účastníkem může být fyzická osoba shodná či odlišná od Objednatele. Může se jednat např. o zaměstnance Objednatele, nebo jím pověřenou osobu. Účastníkem může být i fyzická, právnická osoba, nebo spotřebitel, který získal přístup prostřednictvím slevového kupónu či Voucheru.

2.9 Objednávka. Objednávkou se rozumí závazná objednávka konkrétní Vzdělávací služby, Online produktu, nebo Zboží uskutečněná Objednatelem v souladu s čl. 3 těchto VOP (dále jen „Objednávka“).

2.10 Vzdělávací služba. Vzdělávací službou se rozumí služba poskytovaná individuálně. Typicky se jedná např. o školení, kurz, seminář, workshop, konferenci, kongres, vzdělávací program dospělých, mimoškolní výchovu či jiný typ veřejného prezenčního, kombinovaného nebo hybridního programu pořádaného Poskytovatelem (dále jen „Vzdělávací služba“).

2.11 Online produkt. Online produkt je virtuální produkt digitálního obsahu nebo služby, který je nabízen na Portále. Online produktem se rozumí např. online kurz (soubor audiovizuálního obsahu, či výukových textů), infoprodukt (soubor audiovizuálního obsahu, materiálů ke stažení, kvízů atd.), on-line streaming dat např. živý online přenos (živý stream), distanční školení prostřednictví on-line streamingových služeb, webinář, vzdělávací program dospělých a mimoškolní výchovy ve formě lektorské činnosti na zakázku prostřednictvím on-line streamingu, e-booky, skripta a studijní opory v elektronické podobě, články v blogu či jiný typ digitálního obsahu.

2.12 Zboží. Zboží jsou fyzické produkty, které jsou nabízeny v E-shopu ve znění platném ke dni uzavření Kupní smlouvy či provedení objednávky a jsou jejich předmětem.

2.13 E-shop. E-shop je webové rozhraní internetového obchodu dostupného na Portále, kde je Objednateli umožněno vyplnit objednávkový formulář (KOŠÍK, POKLADNA), kde vyplní své jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, a zvolí způsob úhrady a dopravy.

2.14 Ceník. Ceník zboží a služeb představuje aktuální ceník Zboží, Online produktů a Vzdělávacích služeb ke dni uzavření Kupní smlouvy zveřejněný prostřednictvím E-shopu a stránek jednotlivých Online produktů a stránek Vzdělávacích služeb obsahujících objednávkové formuláře, vše na Portále. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu cen Ceníku.

2.15 Kupní cena. Kupní cena Zboží, Online produktu, Vzdělávací služby je cenou určenou dle Ceníku platnou v okamžiku učinění objednávky, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za dodání Online produktu, Vzdělávací služby nebo Zboží. U zboží kupní cena nezahrnuje náklady na dopravu a je splatná dle čl. 4 těchto VOP.

2.16 Prostředky komunikace na dálku. Prostředky komunikace na dálku se rozumí především veřejná komunikační síť (např. síť Internet), elektronická pošta, neadresovaný a adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou a bez (lidské) obsluhy, rozhlas, videotelefon tj. telefon s obrazovkou.

Prostředky komunikace na dálku umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, tj. Poskytovatel a Objednatel se nemusejí osobně setkat, protože kupní smlouvu uzavírají přes Portál na základě vyplněné a odeslané objednávky Objednatelem a potvrzené přijaté objednávky Poskytovatelem, nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků na dálku, např. internetových komunikátorů tzn. komunikačních nástrojů, jako jsou Messenger, Skype, Viber,  WhatsApp apod. (dále jen „Prostředky komunikace na dálku“).

2.17 Uživatelský účet. Schválená registrace do Uživatelského účtu představuje základní úroveň uživatelských práv v rámci používání neveřejných či vybraných zpoplatněných sekcí Portálu, např. účtu v Eshopu, bezplatných kurzů zdarma, apod. (dále jen „Uživatelský účet“). Registrace do Uživatelského účtu je bezplatná.

2.18 Přístup. Přístupem se rozumí zajištění přístupu k online produktu (dále jen „Přístup“) uživateli Portálu, který má již vytvořený a funkční Uživatelské účet. Přístup k online produktu je Objednateli nebo Účastníkovi vytvořen na základě uhrazení potvrzené Objednávky, aplikace slevového kupónu, nebo Voucheru. Přístup je možné udělit pouze uživateli (Objednateli/Účastníkovi).

2.19 Znalostní test. Znalostní test má prověřit, zdali Objednatel či Účastník dosahuje požadovaných odborných znalostní pro danou úroveň Vzdělávací služby či Online produktu. Znalostní test pro konkrétní Vzdělávací službu má předem nastavenou hranici úspěšnosti, ze které jasně vyplývá, zda je služba pro Objednatele vhodná, doporučená, nedoporučená či nedostupná. Výsledky Znalostních testů slouží pro Objednatele ve většině případů jako ukazatel vhodnosti či potřeby Vzdělávací službu u Poskytovatele objednat a zúčastnit se jí, popř. získat určitou výhodu.

2.20 Slevový kupón, Voucher. Slevové kupóny nebo Vouchery jsou speciální poukázky na slevu při uskutečňování nákupu přes objednávkový systém, popř. Eshop Portálu.

2.21 Tarif. Tarifem se rozumí pravidelná opakovaná platba účtovaná každý měsíc, jako předplatné, za přístup k Online produktu, popř. Vzdělávací službě.

2.22 Svolení k inkasu. Svolením k inkasu Objednatel uděluje souhlas s pravidelným strháváním opakovaných plateb z platební karty za podmínek zvoleného Tarifu objednané služby až do doby ukončení měsíčního členství.

2.23 Zúčtovací období. Zúčtovací období měsíčního členství začíná běžet dnem, kdy Objednatel obdrží oznámení od poskytovatele platební brány o provedení sjednané opakované a končí dnem, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem počátku zúčtovacího období. Není-li takový den v posledním měsíci zúčtovacího období, připadne konec tohoto období na první den následujícího měsíce (dále jen „Zúčtovací období“).

2.24 Uživatel. Uživatelem se rozumí takový návštěvník portálu, který provedl registraci bez aktivace účtu, nebo registraci s následnou aktivací, ale neobjednal žádný Online produkt, nebo neaplikoval slevový kupón, nebo voucher, na který má nárok. Uživatel je návštěvník stránek s bezplatnou registrací. I v případě, že bude Poskytovatelem Uživateli udělen přístup k libovolnému Online produktu, např. k bezplatnému Online produktu, nebo Online produktu na zkoušku, nevzniká Uživateli žádný nárok na používání a přístup k Online produktu. Přístup mu může být dle uvážení Poskytovatele kdykoliv pozastaven, nebo uživatelský účet zrušen viz. bod 10.11 těchto VOP.

3) Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

3.1 Popis nabízeného Online produktu, Vzdělávací služby nebo Zboží za účelem Objednávky je vždy uveden na samostatné webové stránce s produktem a souvisejících stránkách, kde jsou vždy uvedeny všechny části, ze kterých se produkty skládají, komu jsou určeny, co Objednateli či Účastníkovi mohou přinést, v jakém formátu nebo rozsahu dodávky jsou poskytovány či dodávány, obsahují-li případné bonusy a v případě Online produktu a Vzdělávací služby existují-li podmínky pro účast nebo pro vstup do kurzu nebo nutnosti zakončení kurzu zkouškou. Není-li na webové stránce Online produktu uvedeno jinak, je digitální obsah vždy zpřístupněn Objednateli po uhrazení kupní ceny.

3.2 Objednatel objednává Online produkt (digitální obsah), Vzdělávací službu nebo Zboží přes Portál. Za Objednávku se považuje jedna z následujících možností realizace objednávky Objednatelem:
a) Vyplnění a odeslání příslušných objednávacích a prodejních online formulářů na Portále.
b) Akceptací zaslané nabídky dle ustanovení § 1740 občanského zákoníku, prostřednictvím e-mailové zprávy.
c) Uzavření smlouvy distančním způsobem tzn. např. po telefonu, dle ustanovení § 1820 až 1840 občanského zákoníku, na některém z kontaktů, uvedených v čl. 1.6 těchto VOP.
d) Zaslání písemné objednávky poštou, nebo kurýrní službou na adresu uvedenou v čl. 1.6.
e) Předání a smluvení osobně.

3.3 Pokud je Objednatel fyzická osoba a objednává jako spotřebitel a přesto uvede v objednávce IČ, pak se tímto krokem, ve smyslu uzavření Kupní smlouvy, změní statut Objednatele ze spotřebitele na podnikatele. V takovém případě Objednatel uzavírá kupní smlouvu jako podnikatel nebo právnická osoba, a nikoli jako spotřebitel.

3.4 K uzavření Kupní smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem prostřednictvím Portálu dochází v okamžiku, kdy je Objednateli doručeno přijetí objednávky Poskytovatelem, respektive akceptace objednávky Objednatele, a to formou e-mailové zprávy, která bude odeslána na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem při vytváření objednávky.

3.5 Uzavřenou Kupní smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě individuální dohody stran nebo ze zákonných důvodů, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.

3.6 Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Vzdělávací služby požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (písemně či telefonicky).

3.7 Podmínkou platnosti objednávky uskutečněné dle čl. 3.2 a), d) a e) je řádné vyplnění veškerých formulářem povinně požadovaných náležitostí pravdivě, nebo sdělení formou e-mailové zprávy. Ostatní formy objednávek dle čl. u 3.2 b), c) a d) potvrdí Poskytovatel na základě osobní komunikace.

3.8 Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně Online produktů, Vzdělávacích služeb nebo Zboží, a to:
a) Zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smluvené VOP.
b) S osobami, které v rámci zvolené Vzdělávací služby nedosáhly požadované hranice úspěšnosti ve Znalostním testu, je-li Znalostní test pro vzdělávací službu dostupný či vyžadován.
c) Z důvodu nedostupnosti. Online produkty a Vzdělávací služby mohou mít časově ohraničenou možnost registrace nebo mohou být limitovány počtem Účastníků do naplnění kapacity kurzu, školení, webináře apod. Pokud se toto omezení Online produktu či Vzdělávací služby týká, pak je vždy vše uvedeno přímo na příslušné stránce či stránkách s nabídkou Online produktu, Vzdělávací služby.
d) Bez uvedení důvodu. Online produkt, Vzdělávací služba nebo Zboží uvedené v nabídce Portálu představuje nabídku, jež má výhradně informativní charakter a nepovažuje se bez dalšího za návrh dodat Online produkt, Vzdělávací službu nebo Zboží. Ustanovení podle § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.9 Poskytovatel je oprávněn objednávku stornovat, před jejím uhrazením i po jejím uhrazení. Případnou uhrazenou bezhotovostní platbu Objednatelem a připsanou na bankovní účet Poskytovatele, vrátí Poskytovatel zpět na bankovní účet Objednatele, v plné výši, a to bez odkladu v pracovních dnech nejpozději do 48hod.

3.10 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy si hradí Objednatel sám.

3.11 Veškeré objednávky realizované dle čl. 3.2 a) až e) jsou považovány za závazné. Odesláním Objednávky vyjadřuje Objednatel souhlas s těmito VOP.

3.12 Jednotlivé Objednávky jsou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného naplnění kapacity Vzdělávací služby, Online produktu (je-li omezena kapacita, nebo časový limit) nebo vyprodání zásob konkrétního Zboží. Při naplnění kapacity realizované Vzdělávací služby, Online produktu (je-li kapacita omezena) nebo vyprodání zásob konkrétního Zboží, bude Poskytovatel neprodleně Objednatele informovat o nemožnosti účasti nebo poskytnutí elektronického přístupu, nebo dodání Zboží. Případné uhrazené bezhotovostní platby Objednatelem, připsané na bankovní účet Poskytovatele, vrátí Poskytovatel zpět na bankovní účet Objednatele, v plné výši a to bez odkladu v pracovních dnech nejpozději do 48hod.

3.13 Objednatel Vzdělávací služby např. prezenčního školení souhlasí s Organizačními pokyny Vzdělávacích služeb, které upravuje čl. 15 těchto VOP.

3.14 Objednatel Vzdělávací služby např. prezenčního školení souhlasí se storno podmínkami Vzdělávacích služeb, které upravuje čl. 8 těchto VOP.

3.15 Objednávky Vzdělávacích služeb, nebo vybraných Online produktů realizovaných online streamingem v reálném čase, Poskytovatel přijímá nejpozději 2 pracovní dny před zahájením Vzdělávací služby nebo vybraného Online produktu. V případě přihlášení v termínu kratším je Objednateli doporučen přímý kontakt uvedený v čl. 1.6 těchto VOP.

3.16 V rámci vybraných Vzdělávacích služeb a Online produktů může být, ještě před jejich realizací, tzn. před potvrzením objednávky, vyžadováno po Objednateli, nebo jeho Účastníkovi složení Znalostního testu písemnou či elektronickou formou tzn. prostřednictvím Portálu. Je-li složení Znalostní testu povinné pro účast na Vzdělávací službě, nebo vytvoření Přístupu k Online produktu Poskytovatelem, popř. jaké výhody či nevýhody vč. obchodních, vyplývají ze složeného Znalostního testu, je vždy uvedeno na konkrétní stránce Online produktu, nebo Vzdělávací služby.

3.17 U vybraných Vzdělávacích služeb (prezenčních školení) a Online kurzů nabízí Poskytovatel, nad rámec zákonné povinnosti, 100% garanci vrácení peněz v případě nespokojenosti. V těchto případech může Poskytovatel podmínit možnost nadstandardní smluvní záruky označené „100% garance vrácení peněz v případu nespokojenosti“ absolvováním Znalostního testu.

3.18 Pokud Poskytovatel zjistí pochybnosti v objednávce, může Objednatele kontaktovat pro ověření pravosti objednávky. Nepodaří-li se pravost objednávky Poskytovateli ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla podána.

3.19 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva, jejíž součástí je objednávka Objednatele a přijetí VOP, se uzavírá v elektronické podobě. Smlouvu Poskytovatel archivuje v elektronické podobě v souladu s právním řádem České republiky.

4) Platební podmínky a úhrada Vzdělávacích služeb, Online produktů a Zboží

4.1 Úhradu za Vzdělávací služby, Online produkty a Zboží dále jen „cenu“ může Objednatel uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:

 • Za Vzdělávací služby, Online produkty a Zboží bezhotovostně (na základě zálohové faktury) převodem na účet prodávajícího vedeném v české měně u Fio banka, a.s.:
  Název: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.
  Č.Ú.: 2002187576/2010
  IBAN: CZ91 2010 0000 0020 0218 7576
 • Za Vzdělávací služby, Online produkty a Zboží bezhotovostně (na základě zálohové faktury) převodem na účet prodávajícího vedeném v české měně u Raiffeisenbank a.s.:
  Název: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.
  Č.Ú.: 6376440001/5500
  IBAN: CZ185 5000 0000 0637 6440 001
 • Za Vzdělávací služby, Online produkty a Zboží bezhotovostně (na základě zálohové faktury) převodem na účet prodávajícího vedeném v Euro měně u Volksbank Löbau-Zittau eG:
  Název: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.
  IBAN: DE35 8559 0100 4558 3890 07
  BIC : GENODEF1NGS
 • Za Zboží hotovostně smluvnímu přepravci Poskytovatele, v hotovosti na dobírku v místě určeném Objednatele v objednávce;
 • Za Online produkty, Vzdělávací služby a Zboží bezhotovostně prostřednictvím platební brány společnosti GOPAY s.r.o., poskytující zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.2 V rámci bezhotovostní platby (na základě zálohové faktury) je Objednatel povinen uhradit cenu Vzdělávací služby společně s uvedením variabilního symbolu platby dle čísla zálohové faktury. Cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele. Bezhotovostní platby bankovním převodem na účet Poskytovatele na základě zálohové faktury mohou trvat 1 – 2 pracovní dny. Pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdrží Objednatel do e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

4.3 Splatnost kupní ceny je v případě bezhotovostního převodu splatná do 10 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Jedná-li se o Vzdělávací službu pořádanou prezenční formou např. kurz, školení, seminář je Objednatel povinen provést úhradu Kupní ceny za Vzdělávací službu tak, aby byla celá její výše připsána na bankovním účtu Poskytovatele nejpozději dva pracovní dny před jejím zahájením. Bez prokazatelného doložení včasné úhrady nemusí být účastníkovi umožněna účast na Vzdělávací službě.

4.4 Jedná-li se o Online produkt Webináře, nebo podobného živého přenosu, je Objednatel povinen provést úhradu Kupní ceny tak, aby byla celá její výše připsána na bankovním účtu Poskytovatele nejpozději v průběhu pracovního dne předcházejícímu dni konání živého přenosu webináře.

4.5 Ve vztahu k obecně závazným právním předpisům České republiky vystaví Poskytovatel na základě uhrazené Kupní ceny Objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (21%) a Objednatel, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Objednateli po uhrazení Kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.6 O přijatých online platbách vystaví Poskytovatel Objednateli doklad o přijaté platbě obratem po provedení platby, v ostatních případech tj. v rámci bezhotovostních plateb na základě zálohové faktury, není-li sjednáno jinak, vystaví Poskytovatel rovnou daňový doklad.

4.7 Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ č. 89/2012 Sb. se nepoužije.

4.8 V případě objednávky Online produktu s pravidelnou platbou formou předplatného měsíčního členství, kdy Objednatel zvolí platbu prostřednictvím platební karty resp. platební brány a udělí Svolení k inkasu, souhlasí se strháváním opakovaných plateb ze své platební karty, ve sjednaném Zúčtovacím období, za podmínek zvoleného Tarifu objednané služby. Tarify měsíčního členství jsou vždy uvedeny na webové stránce příslušného Online produktu nebo Vzdělávací služby.

4.9 Předplatné za měsíční členství dle objednaného Tarifu je hrazeno měsíčně předem formou Svolení k inkasu až do doby ukončení členství Objednatele.

5) Ceny Vzdělávacích služeb, Online produktů a Zboží

5.1 Není-li uvedeno jinak, jsou ceny Vzdělávacích služeb, Online produktů a Zboží, na Portále vždy uváděny bez DPH 21 %.

5.2 Kupní cena se hradí v korunách českých. V rámci bezhotovostní platby (na základě zálohové faktury) je možná úhrada i v Eur. Cena v Eur bude stanovena dle aktuálního denního kurzu ČNB. V případě delší doby splatnosti zálohové faktury, nebo otálení ze strany Objednatele s úhradou platby, může Poskytovatel Objednateli vyčíslit dodatečný náklad a vyfakturovat dodatečně částku ve výši kurzové ztráty, která Poskytovali vznikla z důvodu změny měnového kurzu. Popř. si Poskytovatel vyhrazuje v případě kurzové ztráty zálohovou fakturu stornovat a vystavit novou dle aktuálního denního kurzu ČNB.

5.3 Registrovaným slovenským plátcům DPH účtujeme ceny Vzdělávacích služeb, Online produktů a Zboží bez DPH 21%. 

5.4 Poskytovatel je oprávněn dodatečně vyúčtovat DPH Objednateli, který není plátcem DPH na území Evropské unie a který Vzdělávací službu, Online Produkt, nebo Zboží objednal s cenou bez DPH.

5.5 V ceně Vzdělávací služby – prezenčního školení jsou zahrnuty tištěná skripta, základní psací potřeby, občerstvení a oběd. Jsou-li součástí prezenčního školení i bonusy, jsou vždy uvedeny na webové stránce příslušného školení/kurzu.

5.6 V cenách prezenčních školení nebo kurzů, jsou-li zakončeny zkouškou nebo certifikací, nemusí být cena zkoušky zahrnuta. Veškeré náležitosti jsou vždy uvedeny na webové stránce příslušného kurzu.

5.7 Ceny uvedené na Portále vč. Eshopu jsou platné pouze v okamžiku učinění konkrétní objednávky Kupujícím a jsou tedy neměnné pouze po dobu vyplňování objednávky až do okamžiku jejího odeslání, resp. dokončení. Prodávající je oprávněn měnit nabídku Online produktů, Vzdělávacích služeb a Zboží a s nimi souvisejících cen kdykoli, kromě výše uvedeného případu.

5.8 V případě, že není uvedeno jinak nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného, považuje se Kupní cena za uhrazenou dnem připsání celé výše Kupní ceny na bankovní účet Objednatele.

5.9 Kupující bere na vědomí, že konečné ceny Zboží, Online Produktů a Vzdělávacích služeb jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny české (Kč), a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů (pokud jsou vyčísleny), je vždy uveden v souhrnu objednávky Objednatele.

6) Slevy, slevové kupóny a vouchery

6.1 Slevy z cen za Vzdělávací služby, Online produkty a Zboží poskytnuté Poskytovatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6.2 Při objednávce Vzdělávacích služeb pro pět a více osob jedním Objednatelem nabízí Poskytovatel slevu ve výši 5% z celkové částky bez DPH. Podmínkou uplatnění této slevy je bezhotovostní platba na bankovní účet Poskytovatele na základě zálohové faktury vystavené na jeden subjekt Objednatele.

6.3 Objednatel, který objedná a řádně uhradí Vzdělávací službu – prezenční školení „Softwarové úpravy a diagnostika BOSCH EDC16/17“ má možnost, i se zpětnou platností, objednat video-záznam celodenního prezenčního školení „Softwarové úpravy a diagnostika EDC15“ vč. veškerých bonusů se slevou ve výši 50% z ceny prezenčního kurzu 4 900 tj. za 2450 Kč bez DPH.

6.4 Slevové kupóny a vouchery na jednorázovou slevu 100% tj. slevu na Bonusový kurz za účast na Prezenčním školení, je možné použít pouze jednou a na jeden Uživatelský účet Objednatele.  Kupón je nepřenosný.

6.5 Délka platnosti, četnost použití a možnosti uplatnění ostatních slevových kupónů a Voucherů jsou variabilní a přesnější informace dostane Objednatel spolu s darovaným kupónem.

6.6 Uplatnění slevových kupónů může být omezeno Poskytovatelem zejména v případech, kdy nabude dojmu neoprávněného použití kupónu, nebo kupón pozbyl uvedenou platnost, nebo se Objednatel snaží o velkoobchodní objednávku (více kusů zboží než 1ks).

6.7 V případě, že se na Online produkt nebo Zboží vztahuje akční cena, je taková cena platná pouze po dobu trvání akce, tj. do jejího skončení, případně do vyprodání zásob, nebo uvedeného počtu kusů Zboží, nebo zaplnění kapacity nebo časového omezení Online produktu podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

7) Dodací podmínky

7.1 Způsob dodání Online produktu tj. digitálního obsahu. Přístup k Online produktu je Objednateli umožněn po uhrazení Kupní ceny. Pokyny k užívání zakoupeného digitálního obsahu jsou zaslány na elektronickou adresu Objednatele, kterou uvedl v objednávce. V e-mailu Objednatel obdrží odkaz v podobě URL adresy webové stránky, na které se buď zaregistruje, nebo potvrdí svou identitu, na základě které mu budou sděleny přístupové údaje.

7.2 Způsob dodání zboží. Zboží bude zasláno po uhrazení kupní ceny a přepravného na doručovací adresu Objednatele prostřednictvím smluvního přepravce Poskytovatele. V případě, že bude nutno Zboží doručovat Objednateli opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, může Poskytovatel po Objednateli žádat úhradu nákladů spojených s opakovaným doručováním zboží.

7.3 Převzetí Zboží od přepravce. Při převzetí Zboží od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Objednatel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Objednatel stvrzuje, že zásilka Zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán ze strany Poskytovatele zřetel.

7.4 Dodací lhůta Online produktů. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a typu Online produktu. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem na základě zálohové faktury, bude Online produkt zpřístupněn nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Poskytovatele. Přístup k Online produktu bude povolen do 48 hodin od registrace.

7.5 Dodací lhůta Zboží. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a typu Zboží a jeho skladové dostupnosti, která je uvedena v Eshopu. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem na základě zálohové faktury, bude Zboží odesláno, není-li uvedena jiná skladová dostupnost, než skladem, nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Poskytovatele. U bezhotovostní online platby prostřednictvím platební brány, platební kartou nebo rychlým online převodem bude Zboží odesláno, není-li uvedena jiná skladová dostupnost, než skladem, nejpozději do 2 pracovních dnů po provedení platby.

7.6 Náklady na dopravu Zboží. Náklady na dopravu Zboží obsahují přepravné a balné, které jsou uvedeny v průběhu uzavření objednávky v košíku. Pokud je u Zboží uvedeno „Doprava zdarma“, pak je míněna doprava v rámci České republiky.

7.7 Náklady na dopravu Online Produktu. S ohledem na charakter Online produktu nejsou účtovány náklady na jeho dopravu. Online produkty však ke své funkčnosti vyžadují funkční PC, tzn. hardwarové a softwarové vybavení s připojením k síti Internet na straně Objednatele. Off-line s Online produkty pracovat nelze. Další podrobnosti o přístupnosti Online produktů jsou uvedeny v čl. 9 těchto VOP.

7.8 Po dodání Online produktu je Objednatel povinen co nejdříve provézt kontrolu funkčnosti a dostupnost digitálního obsahu tzn. Online produktu. Pokud budou zjištěny nedostatky, nemožnost přístupu apod., je nutné se obrátit na kontakty v čl. 1.6 těchto VOP.

8) Storno podmínky Vzdělávacích služeb a vybraných Online produktů

8.1 Změny a storna objednávek prezenčních školení, seminářů, konferencí, nebo vybraných Online Produktů jako jsou webináře a distančních školení, přijímá Poskytovatel pouze písemně nebo e-mailem na kontaktních adresách uvedených v čl. 1.6 těchto VOP.

8.2 Storno poplatky. Poskytovatel si nárokuje storno poplatky na základě potřeby úhrady vynaložených nákladů spojených s fyzickou účastí na realizaci Vzdělávací služby nebo zajištění živého přenosu v případě Online produktu webináře, či distančního online školení. Přijetím těchto VOP Objednatel uznává nárok Poskytovatele na storno poplatek ve výši stanované v čl. 8.4 a 8.5 těchto VOP. Poskytovatel má právo na úhradu storno poplatku i v případě, že Objednatel neměl v okamžiku storna potvrzené Objednávky uhrazenou Kupní cenu.

8.3  Bezplatné storno objednávky prezenčního školení, semináře, konference, nebo webináře či distančního školení Poskytovatel přijímá nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením příslušné Vzdělávací služby nebo vybraného spuštění Online produktu.

8.4 Pokud Objednatel provede storno objednávky (uhrazené i neuhrazené) 3 až 2 pracovní dny před zahájením příslušné Vzdělávací služby nebo spuštění vybraného Online produktu, bude Poskytovatel účtovat stornovací poplatek ve výši 50% z celé uhrazené/neuhrazené částky.

8.5 Pokud Objednatel provede storno 1 pracovní den před zahájením, nebo přímo v den zahájení příslušné Vzdělávací služby nebo spuštění vybraného Online produktu, bude Poskytovatel účtovat stornovací poplatek ve výši 100% z celé uhrazené/neuhrazené částky. Stornem Poskytovatel rozumí i nedostavení se ve smluvený čas Vzdělávací služby na smluvené místo konání, nebo nepřipojení se ve stanovený čas k webinář nebo distančnímu školení prostřednictvím sjednané elektronické platformy, a to bez omluvy. Dodatečná omluva se přijímá pouze ze závažných a prokazatelných důvodů.

8.6 Pokud se Objednatel nebo jeho Účastník nemůže plánované Vzdělávací služby nebo spuštění vybraného Online Produktu zúčastnit, Poskytovatel bude akceptovat vyslaného náhradníka. Objednatel souhlasí s možnými dodatečnými náklady za tisk Osvědčení o absolvování kurzu či školení na jméno a příjmení náhradníka, ve výši 80 Kč bez DPH.

8.7 V případě, že má Poskytovatel dle těchto VOP právo účtovat Objednateli storno poplatek, může se v individuálních případech rozhodnout o přeložení účasti Objednatele nebo jeho Účastníka na náhradní termín stejné akce v průběhu následujících 4 měsíců. Pokud Objednatel nevyužije tento náhradní termín, pak bude storno poplatek uplatněn Objednatelem v procentuální výši, v souladu s těmito VOP.

8.8 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu lektora, data konání, místa konání či úplného zrušení Online produktu (tzn. webináře, distančního školení, online streamingu), nebo Vzdělávací služby z organizačních, nebo provozních důvodů. Jestliže Poskytovatel výše uvedenou akci zruší a Objednatel má již uhrazeno, bude mu platba vrácena v plné výši. Na přání bude Objednateli nabídnut nový termín na stejné školení, kurz, webinář apod.

9) Přístupnost Online produktů a funkčnost digitálního obsahu

9.1 Přístup k Online produktu či jinému placenému digitálnímu obsahu zasílá Poskytovatel pouze Objednateli na elektronickou adresu. Online produkty vyžadují k plné funkčnosti, hardwarové a aktualizované softwarové vybavení, zejména výrobcem OS podporovanou verzi operačního systému a poslední aktualizovanou verzi webového prohlížeče.

9.2 Online produkt Objednatel otevírá zpravidla v internetovém prohlížeči. Pro Online školení, kurzy, webináře apod. je nezbytné, aby byl Objednatel připojen k síti Internet s dostatečnou rychlostí připojení.

9.3 Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost obsahu, nebo špatnou kvalitu online streamingového videa v případě nefunkčnosti či nízké rychlosti internetového připojení Objednatele.

9.4 Poskytovatel neodpovídá za nedostupnost obsahu, nebo chyb plynoucích z používání portálu v příadě špatného nastavení webového prohlíče na straně Objednatele, např. v rámci blokace zpracování a ukládání nebo nedostatečného (i částečného) nastavení souborů cookie náležících nebo potřebných pro běch webových stránek a jejich funkcí portálu diagacademy.

9.5 Může se stát, že obsah Online produktu je krátkodobě dočasně nedostupný např. z důvodu údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

10) Uživatelský účet, registrace, aktivace a přístupy

10.1 Registrace do Uživatelského účtu je bezplatná a jejím uskutečněním se návštěvník nezavazuje k následnému nákupu. Provedenou registraci lze kdykoliv zrušit prostřednictvím žádosti o zrušení Uživatelského účtu zde a to i v případě, že Uživatelský účet nebyl aktivován.

10.2 Pro uskutečnění Objednávky Online produktu vč. aplikace slevových kuponů a voucherů a následný přístup k Online produktu je nutná registrace do Uživatelského účtu a jeho následná aktivace (tzv. Double opt-in ověření).

10.3 Aktivace Uživatelského účtu podléhá ověření vlastníka e-mailové adresy tzv. Double opt-in ověření. Po vyplnění registračního formuláře je na e-mailovou adresu Objednatelem/Uživatelem/Účastníkem uvedenou automaticky odeslán ověřovací e-mail s žádostí o ověření e-mailové adresy prostřednictvím specifického odkazu. Po kliknutí na ověřovací odkaz, na straně Objednatele/Uživatele/Účastníka, dojde k aktivaci Uživatelského účtu.

10.4 Přístup k Online produktu je udělen Objednateli po registraci a aktivaci Uživatelského účtu a zaplacení kupní ceny, nebo uplatněním platného slevového kuponu nebo Voucheru. Zabezpečený přístup k digitálnímu obsahu tzn. Online produktu je limitován pro jednoho Objednatele nebo jednoho Účastníka. Každý přístup je validován na jméno Objednatele/Účastníka.

10.5 Uživatelský účet umožňuje Objednateli na základě registrace v Portále:
a) objednání Zboží, Online produktů nebo Vzdělávacích služeb.
b) přistupovat k Online produktům na základě uděleného Přístupu k online produktu Poskytovatelem.
c) Přistupovat k nastavení Uživatelskému účtu, historii aktivit apod.

10.6 Při registraci do Uživatelského účtu je Objednatel povinen uvést pravdivé a aktuální informace, které musí být při každé změně aktualizovány. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu a při uskutečnění objednávky jsou Poskytovatelem považovány za správné a pravdivé.

10.7 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Objednatele. V případě, že dojde ze strany Objednatele/Účastníka ke zneužití přístupových údajů např. předáním přístupů třetí osobě/osobám, bude Uživatelský účet Objednatele/Účastníka zablokován, bez náhrady vrácení peněz za objednaný Online produkt/y dostupný/é v Uživatelském účtu.

10.8 Objednatel ani Účastník není oprávněn a nesmí umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

10.9 Objednatel ani Účastník není oprávněn a nesmí z portálu kopírovat jakýkoliv digitální obsah, tzn. materiály, texty, videa, pořizovat kopie, a dále tento digitální obsah nesmí šířit.

10.10 V případě porušení povinností dle čl. 10.6 a 10.7, tzn. v případě prokazatelného úniku digitálního obsahu nebo přístupových údajů (jména a hesla k Uživatelskému účtu), uznává Objednatel či jeho Účastník nárok Poskytovatele na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, bezhotovostně do 14 pracovních dnů na bankovní účet Poskytovatele. Přijetím těchto VOP Objednatel/Účastník souhlasí s výší smluvní pokuty.

10.11 Zrušení a omezení Uživatelského účtu. Poskytovatel může omezit, nebo zrušit Uživatelský účet zejména v případech, kdy:
a) Objednatel, Účastník, Uživatel (návštěvník) svůj Uživatelský účet neaktivoval prostřednictvím Double opt-in ověření.
b) Objednatel/Účastník svůj Uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců a současně neprovedl dosud žádnou objednávku Online produktu, tzn. že nemá prostřednictvím svého Uživatelského účtu přístup k žádnému zaplacenému obsahu. V případě, že se Poskytovatel rozhodne Uživatelský účet Objednateli, Účastníkovi, Uživateli omezit, nebo zrušit z tohoto důvodu, může, ale nemusí jej s předstihem kontaktovat přes e-mailovou adresu uvedenou při registraci do Uživatelského účtu.
c) Objednatel/Účastník poruší své povinnosti plynoucí z Kupní smlouvy a těchto VOP.
d) Objednatel/Účastník umožňuje využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
e) Objednatel/Účastník porušuje autorská práva ve vztahu k obsahu Portálu a Poskytovateli.

11) Odstoupení od kupní smlouvy

11.1 Od kupní smlouvy můžete, jako Objednatel odstoupit prostřednictvím elektronického formuláře, nebo písemně. Preferujete-li písemné podání odstoupení od kupní smlouvy, stáhněte si prosím formulář Odstoupení od kupní smlouvy a zašlete nám jej prosím na výše uvedenou adresu.

11.2 Zákonná 14denní lhůta – Online produkt tj. digitální obsah. Pokud zakoupený Online produkt z jakéhokoliv důvodu nesplní očekávání Objednatele (spotřebitele), má ze zákona právo na odstoupení od uzavření kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem ve 14denní lhůtě. Pro odstoupení od kupní smlouvy bude Objednatel (spotřebitel) kontaktovat Poskytovatele telefonicky nebo písemně na adresách uvedených v čl. 1.6 těchto VOP. V informaci uvede, že využívá právo odstoupení od Kupní smlouvy ve 14denní lhůtě. Přiloží pokud možno doklad nebo sdělí číslo dokladu o koupi Online produktu nebo sdělí datum nákupu spolu s vlastní identifikací a informací, jaký Online produkt zakoupil. V opačném případě není Online produkt předmětem reklamace a úhrada zůstane Poskytovateli v celkové výši. Objednatel (spotřebitel) nemůže, dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, odstoupit od kupní smlouvy, využije-li před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy „Extra bonusy“ nebo „Bonusy“ v podobě digitálního obsahu (formou elektronického přístupu, registrace či jejich aktivace), které je možné získat a které souhlasně získal spolu s objednaným Online produktem. Sdělení o této skutečnosti podává Poskytovatel Objednateli (spotřebiteli) formou těchto VOP, jejichž přijetí Objednatel (spotřebitel) před potvrzením své objednávky potvrzuje.

11.3 100% garance vrácení peněz 30 dní – Vybrané Online produkty tj. digitální obsah označené tímto označením vyjadřují, že Poskytovatel nabízí Objednateli prodloužení 14denní zákonné lhůty pro spotřebitele a rozšiřují ji o podnikatele (tj. podnikající fyzické osoby) nebo právnické osoby (např. s.r.o. nebo a. s.) na 30denní garanci spokojenosti. Pokud zakoupený Online produkt z jakéhokoliv důvodu nesplní očekávání Objednatele má možnost na odstoupení od uzavřené kupní smlouvy distančním způsobem ve 30denní lhůtě. Pro odstoupení od kupní smlouvy bude Objednatel kontaktovat Poskytovatele telefonicky nebo písemně na adresách uvedených v čl. 1.6 těchto VOP. V informaci uvede, že využívá právo odstoupení od Kupní smlouvy ve 30denní lhůtě v rámci 100% garance vrácení peněz. Přiloží pokud možno doklad nebo sdělí číslo dokladu o koupi Online produktu nebo sdělí datum nákupu spolu s vlastní identifikací a informací, jaký Online produkt zakoupil. Od kupní smlouvy však nemůže Objednatel odstoupit, využije-li před uplynutím 30denní lhůty pro odstoupení od smlouvy „Extra bonusy“ nebo „Bonusy“ v podobě digitálního obsahu (formou elektronického přístupu, registrace či jejich aktivace), které je možné získat a které souhlasně získal spolu s objednaným Online produktem. Sdělení o této skutečnosti podává Poskytovatel Objednateli formou těchto VOP, jejichž přijetí Objednatel před potvrzením své objednávky potvrzuje.

11.4 Objednatel může odstoupit od Kupní smlouvy i v případě vadného plnění.

11.5 Poskytovatel je oprávněn od Kupní smlouvy s Objednatelem odstoupit v případě prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a také v případě podstatného porušení povinností plynoucích z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem.

11.6 Je-li Objednateli spolu se Vzdělávací službou, Online produktem nebo Zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a Objednatel je povinen poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vrátit Poskytovateli. Veškeré dárky jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na související webové stránce Portálu uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí lhůty Zákonné 14denní lhůty či 30denní 100% garance vrácení peněz.

12) Reklamační řád, záruka, práva z vadného plnění

12.1 Reklamaci může Objednatel uplatnit elektronicky prostřenictvím elektronického formuláře Podání reklamace, nebo zaslat písemně. Pro písemné podání si prosím stáhněte formulář Reklmační list a zašlete nám jej v dvojím vyhotovení na adresu: AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o., Veleslavínská 48/39, 162 00, Praha 6, Česká republika.

12.2 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

12.3 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

12.4 Poskytovatel se zaručuje, že Online produkty (digitální obsah) nebo Zboží při převzetí nemají vady. Je-li Objednatel spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že Online produkt nebo zboží byly vadné již při převzetí. Dále Objednatel odpovídá za to, že se vady u Zboží nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od jeho převzetí.

12.5 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad má Objednatel právo požadovat výměnu Online produktu, nebo Zboží za nový, anebo odstoupit od kupní smlouvy. V případě, že Objednatel od kupní smlouvy neustoupí nebo neuplatní právo na dodání nového Online produktu nebo zboží bez vad, může požadovat přiměřenou slevu.

12.6 Práva z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud by před převzetím Online produktu nebo Zboží věděl, že mají vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním Online produktů, nebo nesprávným uchováváním či zacházením se Zbožím (tiskovinami apod.). 

12.7 Pokud nabyl Objednatel dojem, že mu nebyl Online produkt (digitální obsah) dodán v dodací lhůtě, je nejprve nutné zkontrolovat složky „hromadná pošta“ nebo „spam“ v emailové schránce na webovém rozhraní nebo v e-mailovém klientovi. Pokud nejsou odkazy s přístupy k registraci do Online produktu (digitálního obsahu) k nalezení v e-mailové schránce, uplatní Objednatel reklamaci dle těchto VOP.

12.8 Doporučujeme uplatňovat reklamace bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vad. Pro urychlení reklamačního řízení přiloží/připíše Objednatel fakturu/číslo dokladu o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace.

12.9 Poskytovatel vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodne s Objednatelem jinak.

12.10 O uplatnění a vyřízení reklamace poskytne Poskytovatel Objednateli písemné potvrzení buď elektronickou cestou prostřednictvím e-mailu, nebo písemně na korespondeční adresu Objednatele uvedenou v písemném podání reklamace.

13) Stížnosti, řešení spotřebitelských sporů a sporů

13.1 Má-li Objednatel k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění nebo k činnostem Poskytovatele stížnost, může jej kontaktovat dle čl. 1.6 těchto VOP.

13.2 Poskytovatel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Objednatel (Spotřebitel) může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.4 Poskytovatel je oprávněn k prodeji Vzdělávacích služeb, Online produktů a Zbožím na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se může obrátit i na tyto orgány.

13.5 Vzniknou-li na základě této kupní smlouvy případné spory, budou řešeny výhradně dle platného práva České republiky. Tímto ustanovaením však nejsou dotčeny případy, kdy bude mít Objednatel trvalé bydliště, vč. např. i sídla společnosti, v jiném státě než v České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

14) Místo pořádání vzdělávacích služeb a ubytování

14.1 Místo pořádání Vzdělávací služby je vždy uvedeno v popisu na webové stránce vztahující se ke konkrétní Vzdělávací službě na Portále.

14.2 Náklady na ubytování nejsou zahrnuty v ceně Vzdělávací služby, není-li uvedeno jinak.

15) Organizační pokyny

15.1 Prezence účastníků Vzdělávací služby např. školení prezenční formou začíná 30 min. před jeho zahájením.

15.2 Prezence účastníků a spojení účastníků k Online kurzu, webináři apod. probíhá alespoň 20 min. před zahájením živého přenosu.

15.3 V případě webináře, nebo školení pořádaného distanční formou Poskytovatel zašle s dostatečným předstihem Objednateli na e-mail informace s pokyny pro přihlášení. Po dobu online přenosu Poskytovatel zajistí technickou podporu na telefonu. Číslo telefonické linky je vždy uvedeno v zaslaných pokynech.

15.4 Účastníci Vzdělávacích služeb, nebo Online produktů pořádaných formou online streamingu mají zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově obrazové záznamy, není-li smluveno jinak.

16) Způsob ukončení kurzu, vydávání osvědčení, potvrzení o účasti

16.1 U každé Vzdělávací služby je na příslušné webové stránce uveden způsob ukončení školení, kurzu. U akreditovaných kurzů může být uvedeno více podmínek pro vydání osvědčení: prokazatelná účast, splnění vstupních podmínek, absolvování požadovaného rozsahu vzdělávání, splnění podmínek závěrečného ověření znalostí, složení závěrečné zkoušky apod. Pokud je závěrečná zkouška pevnou součástí kurzu, je objednávka kurzu považována jako závazná objednávka i za závěrečný test, pokud je účast na zkoušce hrazena samostatně.

16.2 Osvědčení o absolvování prezenční formy Vzdělávací služby je předáno osobně po ukončení akce nebo je zasláno poštou na náklady Objednatele. Dle dohody je možné Osvědčení zaslat i v elektronické podobě.

16.3 V rámci workshopů, seminářů a konferencí není automaticky vystavováno potvrzení o účasti, osvědčení. Na žádost Objednatele je možné dokument vystavit a zaslat na jeho náklady poštou.

17) Uznání práv k duševnímu vlastnictví

17.1 Objednatel/Účastník uznává, že všechna práva k duševnímu vlastnictví (včetně, nikoliv však výlučně, autorského práva, know-how, důvěrných informací, digitálního obsahu, práv týkajících se databází, ochranných známek a vzorů (registrovaných i neregistrovaných) na Portále náleží společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o. nebo jejím poskytovatelům příslušných licencí. Dobré jméno firmy a práva k duševnímu vlastnictví vzniklá užíváním těchto práv k duševnímu vlastnictví náležejících společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o. budou náležet společnosti AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s. r. o.

17.2 Online produkty a Vzdělávací služby jsou chráněny autorským právem a není možné je bez písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jejich užití třetím osobám. Související materiály jsou určeny pouze pro osobní potřebu Objednatele, nebo pověřeného Účastníka. Obsah materiálů nesmí Objednatel, ani Účastník měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele.

17.3 Objednatel, Účastník si je vědom, že koupí a používáním Online produktů, nebo jiných stránek dostupných na portále diagacademy.cz, mu nevznikají žádná práva na používání patentů, registrovaných značek, obchodní značek, ochranné známek, obchodních názvů a firemních log Poskytovatele, nebo dalších firem, které jsou na portále prezentovány, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Tato výše uvedená práva, zejména chráněné obchodní značky, ochranné známky a loga jsou vlastnictvím odpovídajících majitelů. Na stránkách portálu diagacademy.cz nejsou zpravidla příslušným způsobem označeny. Nepřítomnost příslušného označení ale neznamená, že se jedná o nechráněný název ve smyslu příslučného práva České republiky např. Zákona č. 441/2003 Sb. o ochranných známkách a mezinárodního práva.

18) Vyloučení odpovědnosti

18.1 Veškerá doporučení, návody a pokyny slouží pouze ke vzdělávacím a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím znalostí a zkušeností podílejících se osob. Jedná se o doporučení a záleží na schopnostech Objednatele či Účastníka a dalších okolnostech, jakých výsledků s jejich pomocí dosáhne.

18.2 Online produkty nikdy nemohou nahradit osobní účast na prezenční formě Vzdělávacích služeb.

18.3 Poskytovatel neodpovídá za možný neúspěch při používání postupů, rad a doporučení či za případné jakékoli škody způsobené Objednatelem na dopravních prostředcích, diagnostických zařízeních a ostatních dotčených věcech movitých, vč. škod na zdraví, na základě absolvování Online produktu, nebo Vzdělávací služby.

19) Závěrečná ustanovení

19.1 Tyto VOP jsou Objednateli i spotřebiteli poskytnuty ve formě, která umožňuje jejich archivaci a reprodukci. Všechna znění těchto VOP jsou dostupná na www.diagacademy.cz/obchodni-podminky.

19.2 Vyšší moc. Poskytovatel a Objednatel nebudou odpovědni za porušení svých povinností vyplývajících z Kupní smlouvy, pokud jim v jejich plnění bude bránit případ vyšší moci. Poskytovatel a Objednatel vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovali jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu Poskytovatele nebo Objednatele, jež mu brání v plnění jakýchkoli jeho závazků vyplývajících z kupní smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče.

Za společnost AUTODIAGNOSTIKA KLOC, s.r.o.

Pavel KLOC
Prokurista společnosti

V Praze dne 1. května 2022

Aktualizace podmínek (aktuální znění): verze platná od 1. května 2022

Verze dokumentu

VOP platné od 1. 5. 2022
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
Click outside to hide the comparison bar
Compare